Prožitkové programy
Školám a vzdělávacím institucím nabízíme pomoc s přípravou a realizací projektů
a programů určených pro děti, studenty a pedagogy mateřských, základních a středních škol, při kterých se účastníci učí v rámci skupinové dynamiky pracovat se svými emocemi, rozvíjet sociální i komunikačními dovednostmi a v uměleckém procesu vytvářet reálný výsledek. 
Můžeme nabídnout více jak desetiletou zkušenost zejména v oblasti přípravy workshopů, koncertů, mezipředmětových projektů (Čj, Vv, Děj, Fy, Tv) a přednášek.

V rámci osvětové činnost můžeme také nabídnout naše hudebně-vzdělávací programy, které řadu let připravujeme ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, spec. pedagogy, ped.-psych. poradnou, umělci a garantujeme obsah.
(organizační podrobnosti naleznete níže)

        
                       

,,HUDBA-KLÍČ K POROZUMĚNÍ" 
Program pro ZŠ, SŠ (7-18let), délka 45 - 55min. 
   Jednorázové nebo pravidelné hudebně - vzdělávací programy zaměřené na ukázku nástrojů z celého světa s jejich praktickým vyzkoušením ve skupině. Součástí jsou činnosti rozvíjející hudební a rytmické cítění, fantazii, sebevyjadřování a činnosti podporující zdravé vztahy ve skupině.
Další možnosti: nástroje Orffova instrumentáře a nácvik partitury, základy improvizace, hra na tělo a rytmické činnosti, s
eznámení s různými etnickými kulturami.

 ,,HUDBA DŽUNGLE"
Program pro MŠ, délka 45minut.
Seznámení se světem hudby hravou a praktickou formou, ukázka Orffových i exotických nástrojů z celého světa a možnost jejich vyzkoušení, rytmické, pohybové i hlasové hry a činnosti, práce s říkadly a dětskými písničkami. 
.........

Další nabídky našich lektorů:

,,ŘEČ BEZE SLOV"
Program pro ZŠ, 1. - 3. tří
da, délka  45 - 60minut.
Rytmické, vokální i instrumentální činnosti, které nám pomáhají vyjadřovat se, práce s naším dechem a hlasem, hra na tělo i na jednoduché rytmické nástroje, komunikace a naslouchání ve skupině, společné muzicírování a hudební výrazové prostředky, základy improvizace.

,,Hláskování, říkadla a písničky"
 Program pro ZŠ, 1. - 2. třída, délka 45minut. 
Rytmus řeči, práce s texty a říkadly a lidovými písněmi, artikulace, podpora čtení, struktura slov, hra se slabikami i hláskami, instrumentace lidových písní a vytváření jednoduchých hudebních motivů.

,,Klíč do světa hudby"
Program pro ZŠ, 2. - 5. třída, délka 45 - 60minut.
Seznámení se základními hudebními pojmy a výrazovými prostředky, druhy rytmů, dynamika a intonace praktickou formou.

,,Cesta do středověku"
Program pro 4. - 6.třídu ZŠ, délka 45 - 60minut.
Práce hlasem, vokální činnosti, dechová opora, praktické seznámení s gregoriánským chorálem a středověkým způsobem zápisu not. Zpěv jednoduchých kánonů.
Jaká hudba zněla ve středověku?
Pozn. Po domluvě je možné realizovat i další období hudební historie.

PODPŮRNÉ HUDEBNÍ PROGRAMY :
(individuální a malé skupiny)

,,VYJADŘOVÁNÍ, VÝSLOVNOST A ČTENÍ"
Jako učitelé se stále častěji u dětí potkáváme s problémy s vyjadřováním, zhoršenou schopností číst a následně porozumět textu. Často se jedná o nepatrnou ,,disbalanci", stresovou reakci, nedostatečnou vycvičenou dovednost koordinovat tělo, dýchání a ,,hlavu".
Hudba již několikset let dává odpovědi a umožňuje porozumět ,,rytmu" řeči a může nám pomoci, jak přirozeně dýchat při mluvení i zpěvu, jak používat mimické svaly a jazyk zcela nenásilnou radostnou cestou. 
Nabízíme jednorázové nebo pravidelnější hudební setkání (s možností účasti rodiče) zaměřené na podpůrná cvičení, která dětem pomohou s plynulostí řeči, čtením a vyjadřováním. 

,,POZORNOST A SOUSTŘEDĚNÍ"
Hudební setkání zaměřené na rozvoj pozornosti a soustředění prostřednictvím hudebního vyjadřování. Skrze praktická cvičení zaměřená na rozvoj smyslového vnímání, naslouchání, trénink paměti i představivosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky se děti učí rozvíjet vnímání smyslu pro řád a harmonii.
Tyto činnosti následně napomáhají dětem při učení i fungování ve školní skupině a zároveň mohou být podpůrným faktorem pro sebevyjadřování a hledání vlastní ,,identity".
....

Organizační podrobnosti:
Programy jsou zpravidla realizovány přímo u Vás ve škole a jsou vždy mírně uzpůsoben danému kolektivu. V ceně je zahrnuta také doprava a zapůjčení  hudebních nástrojů. Po domluvě je možné programy realizovat i mimo školu (sál, výlet, škola v přírodě, kostel apod.) nebo se domluvit na jiném tématu.
Ceny se pohybují od 130Kč do 145Kč na žáka, dle programu, vzdálenosti školy a vašich finančních možností. Ideální je, pokud se v jedné škole uskuteční během dopoledne dva programy.

ZÁJEMCI prosím pište na e-mail:
potichounku@seznam.cz - kancelář
nebo ondra.potichounku@outlook.cz 
(Bc. Ondřej Tichý - koordinátor programů, lektor)
další možnosti na: www.ondrejtichy.eu